Privacy verklaring (AVG) Gym4all

Gym4all is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@gym4all.nl

Gym4all maakt gebruik van Digimembers, dit is een dienst van de KNGU. De KNGU verzamelt en verwerkt uw gegevens alleen als u deze zelf verstrekt aan de administratie van Gym4all. Wij verwijzen u graag door naar privacyverklaring van de KNGU voor meer informatie rondom de regels van de KNGU. Daarnaast maken we gebruik van een eigen administratie.

Gym4all verzamelt voornamelijk doch niet uitsluitend de volgende persoonsgegevens:
- Naam
- Adres
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Leeftijd/geboortedatum
- Geslacht
- Bankrekeningnummer

Gym4all verwerkt uw gegevens voor zover dit nodig is in verband met uw lidmaatschap. Uw gegevens worden gebruikt:
- Het innen van de contributie
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Voor het inschrijven van wedstrijden en andere activiteiten
- Het afhandelen van klachten
- Ter voorkoming van misbruik van de Websites en/of strafbare feiten
- Ter identificatie

Beeldmateriaal
Tijdens trainingen en wedstrijden is het mogelijk dat er foto’s en/of filmpjes worden gemaakt. Deze worden mogelijk geplaatst op de website, facebook, Instagram en/of foldermateriaal van Gym4all. Als hier bezwaar tegen is, kan men dit bij inschrijving kenbaar maken. Deze kan later altijd aangepast worden door dit kenbaar te maken door te mailen naar info@gym4all.nl Zonder bezwaar gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met eventuele plaatsing van het beeldmateriaal.

Beveiliging persoonsgegevens
Gym4all treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking.

Delen van persoonsgegevens met derden
Gym4all verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gym4all Hoogeveen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht op inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Gym4all deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Gym4all heeft ontvangen.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
Gym4all past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Gym4all raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Gym4all er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Vragen
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan Gym4all, Juffrouw Kiestra 20, 7913 EC Hollandscheveld. of via e-mail naar info@gym4all.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.